Shan Shui
山水

Qianxun CHEN
cqx931@gmail.com

Shan Shui

Credits

Processing
Processing.js
RiTa.js

IMAGE
Waterfall, Sunset : http://www.nipic.com/show/9887864.html
Mountain, Boat : http://www.nipic.com/show/3/88/5801599kcf7e0357.html
Bamboo, Bird : http://www.nipic.com/show/2/27/ee1a26ffd73713e6.html
Old Path : http://www.nipic.com/show/2/27/5480519kba3dcd00.html
Lotus : http://www.nipic.com/show/2/27/ee1a26ffd73713e6.html
Tower : http://www.mypsd.com.cn/detail/?1911340
Pine : http://www.taopic.com/tuku/201103/37685.html